வினா- விடை

என் வினாவிற்கான விடை உன்னிடம் உள்ளது விடை தெரிந்த உனக்கு என்னிடம் கூறுவதற்கு தயக்கம் ஏன்…???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *